Spausdinti

Apskaitos aktualijos

Atsižvelgiant į Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinį euro įvedimo planą, parengtas ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas 40-asis verslo apskaitos standartas „Euro įvedimas“.

Juo privalo vadovautis pelno siekiančios ir verslo apskaitos standartus taikančios įmonės. Šiame standarte nustatyti šie litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurais išreikštas vertes registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai:

  1. Litais išreikštų apskaitos duomenų perskaičiavimo į eurais išreikštus apskaitos duomenis reikalavimai.
  2. Euro įvedimo dieną ar po jos pasibaigiančio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų sudarymo ir tokių finansinių ataskaitų lyginamosios informacijos perskaičiavimo reikalavimai.
  3. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu reikalavimai.
  4. Su pasirengimu įvesti eurą ir jo įvedimu susijusių išlaidų pripažinimo reikalavimai.
  5. Su euro įvedimu susijusios informacijos atskleidimo reikalavimai.

Šis standartas taikomas nuo euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos.

Jis netaikomas sudarant finansines ataskaitas, kai ataskaitiniai laikotarpiai baigiasi iki euro įvedimo dienos.

Nuo euro įvedimo dienos įmonių apskaitai tvarkyti turi būti naudojamas euras. Litais išreikšti įmonių apskaitos duomenys turi būti perskaičiuoti į eurus, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje turi būti registruojami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta.

Litais išreikšti įmonių apskaitos duomenys, kurie buvo dienos prieš euro įvedimo dieną pabaigoje, t. y. 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, turi būti perskaičiuojami į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą ir perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – apskaitoje užregistruojamas euro įvedimo dieną, t. y. 2015 m. sausio 1 d.

Euro įvedimo dieną apskaitos registruose užregistruoto kiekvieno apskaitos vieneto vertę, išreikštą litais, būtina perskaičiuoti į ekvivalentą eurais pagal perskaičiavimo kursą ir apvalinimo taisykles, nustatytas standarto 12 punkte ir kituose teisės aktuose. Apskaitos vieneto vertė – tai apskaitos dokumentuose atskirai apskaitoje užregistruoto objekto (vieneto) vertė litais iki lito cento ir suma eurais iki euro cento, pavyzdžiui, kiekvienas pirkėjo skolos, skolos tiekėjams arba mokėtinos sumos likutis, kiekvienas nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto arba atsargų apskaitos vienetas buhalterinių sąskaitų analitinėje apskaitoje. Perskaičiuojant buhalterinių sąskaitų likučius, perskaičiuojamos kiekvieną likutį sudarančios analitinės apskaitos sąskaitų likučių sumos. Prireikus įmonės gali pasirinkti dar detalesnį sąskaitų likučių perskaičiavimą.

Jei atliekant perskaičiavimą iš litų į eurus atsiranda sąskaitos galutinio likučio ir jo sudedamųjų dalių (apskaitos vienetų verčių) skirtumas, jis pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas atitinkamai kaip ataskaitinių euro įvedimo metų finansinės ir investicinės veiklos pajamos arba sąnaudos.

Litais išreikštų nuosavo kapitalo straipsnių sumas, išskyrus ataskaitinio laikotarpio rezultatą ir įstatinį kapitalą, ir jų sudedamąsias dalis perskaičiuojant į eurus susidarę skirtumai didina arba mažina įmonės nepaskirstytąjį pelną (nuostolius). Šių straipsnių perskaičiavimo ir apvalinimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas kaip pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai). Įmonės, kurios sudaro nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, perskaičiavimo rezultatą parodo šios ataskaitos pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinto pelno (nuostolių) straipsnyje.

Perskaičiuojant į eurus litais išreikšto įstatinio kapitalo straipsnio sumą, perskaičiuojama akcijų nominalioji vertė. Litais išreikštas akcijų nominaliųjų verčių sumas perskaičiuojant į eurus ir apvalinant iki euro centų, susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio, kuris apima euro įvedimo dieną, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose.

Ataskaitinių laikotarpių, kurie baigiasi iki euro įvedimo dienos, finansinės ataskaitos sudaromos litais nepriklausomai nuo jų pateikimo datos. Ataskaitinių laikotarpių, kurių paskutinė diena yra euro įvedimo arba vėlesnė diena, finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Įmonės, kurių ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, turėtų atkreipti dėmesį, kad finansines ataskaitas, kurių paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena yra euro įvedimo arba vėlesnė diena, privalo sudaryti eurais, nors to ataskaitinio laikotarpio pradžioje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje buvo registruojami litais.

Be to, tokios įmonės turėtų į eurus perskaičiuoti sumas, 2014 m. gruodžio 31 d. pabaigoje pajamų ir sąnaudų sąskaitose sukauptas litais.

Pirmose eurais parengtose finansinėse ataskaitose lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija perskaičiuojama į eurus, t. y. perskaičiuojamos finansinėse ataskaitose pateiktų straipsnių ir rodiklių sumos. Jei, perskaičiuojant į eurus litais išreikštus lyginamuosius praėjusio ataskaitinio laikotarpio rodiklius, susidaro skirtumų, atsižvelgiant į perskaičiavimo rezultatą – pelną arba nuostolius – jie parodomi didinant arba mažinant praėjusio ataskaitinio laikotarpio nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį.

Dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta – eurais ar litais – vykdoma ūkinė operacija, apskaitoje ji registruojama eurais. Dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet litais sumokamų sumų perskaičiavimo susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose.

Visos patirtos su pasirengimu euro įvedimui ir jo įvedimu susijusios išlaidos, kaip antai mokėjimo sistemų pertvarkymas, programinės įrangos tobulinimas ir pritaikymas litais išreikštų apskaitos duomenų perskaičiavimui į eurus ir tolesnei apskaitai eurais, prekių ir paslaugų kainų nurodymas litais ir eurais, papildomai apmokamas personalo darbo laikas ir kitos panašios išlaidos, pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kada jos buvo patirtos, veiklos sąnaudomis. Jei tokios išlaidos atitinka turto apibrėžimą ir požymius ir yra susijusios su įmonės ekonomine nauda būsimais po euro įvedimo ataskaitiniais laikotarpiais, jos pripažįstamos turtu. Pavyzdžiui, specialios apskaitos programos, pritaikytos litais išreikštiems apskaitos duomenims perskaičiuoti į eurus ir apskaitai eurais, sukūrimo išlaidos arba turimos programos tobulinimo išlaidos, jei pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nuostatas jos gali būti patikimai įvertinamos, priskiriamos konkrečiam turtui ir jei įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje iš to turto gauti didesnę ekonominę naudą, galėtų būti pripažįstamos nematerialiuoju turtu ir amortizuojamos per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Sudaromų iškart po euro įvedimo dienos pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno po jo einančio ataskaitinio laikotarpio metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ar sutrumpintame aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama ataskaitinių finansinių metų ir mažiausiai vienų praėjusių finansinių metų informacija apie finansinių ataskaitų valiutos pakeitimo faktą, apskaitos duomenų perskaičiavimo rezultatus, su pasirengimu euro įvedimui ir jo įvedimu susijusias išlaidas ir kita reikšminga informacija.